نحوه نگارش مقاله

 مقالات ارسالی بایستی نتیجه انجام کار علمی و تحقیقی، ترجیحاً ایده‌های جدید بوده که قبلاً در همایش‌های خارجی یا داخلی چاپ نشده باشد.

مقاله با نرم‌افزار Word  تایپ شده و حداقل و حداکثر صفحات مقاله 3 تا 5 صفحه A4 و در سربرگ همایش تنظیم شود. حاشیه‌ها از بالا 3/5 سانتی متر و از پایین،چپ و راست 2/5 سانتیمتر بوده و نیم سانتیمتر از راست برای صحافی در نظر گرفته شود فاصله بین سطرها یک سانتی متر باشد. متن مقاله با قلم ب لوتوس 12 نگارش شود و در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری می‌باشد:

  •  عنوان مقاله با قلم ب لوتوس 14 ضخیم و به صورت وسط چین در دو خط حداکثر تنظیم شود 
  • نام نویسندگان با قلم ب لوتوس به اندازه 12 و آدرس نویسندگان با قلم ب لوتوس 11 که در ذیل عنوان مقاله به ترتیب آورده شود و  نگارش نویسنده مسئول با ذکر آدرس پست الکترونیکی در آخر معرفی گردد و تمام موارد وسط چین تنظیم گردند.
  • چکیده فارسی مقاله حداکثر، در 15 خط نگارش شود.
  • ترتیب موضوعات اصلی مقاله: چکیده فارسی در ابتدای مقاله و بدنبال آن مقدمه، مواد و روش ها، نتایج و بحث، تیجه گیری کلی و تشکر و قدردانی، منابع  
  • در فرمت فایل پیوست نمونه نحوه نگارش مقالات تغییرات ایجاد نکنید

 از علاقمندان به ارایه مقاله دعوت می‌گردد مقالات خود را با توجه به دستورالعمل و قالب و در سربرگ همایش تنظیم و به صورت فایل Word  2003 ارسال نمایند و نام فایل همایش با حروف انگلیسی و با نام نویسنده مسئول و در صورت بیش از یک مقاله با شماره به دنبال نام نویسنده مسئول مشخص شود.

مؤلفین محترم باید از قالب نگارش  در فایل پیوست زیر برای نگارش مقاله استفاده نمایند و در صورت نگارش غیر از قالب همایش مورد پذیرش نخواهد بود در ضمن دقت شود از بین مقالات ارسالی با تایید کمیته تخصصی تعداد محدودی جهت چاپ در مجلات علمی و پژوهشی، ISC و  ISI  معرفی خواهد شد.